Generalforsamling 2014

 

RedIcon

Innkalling til Generalforsamling

 

Dato: Søndag 27 april 2014, klokken 13.00

Sted: Nore forsamlingshus, 2055 Nordkisa

 

 

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

2. Valg av møteleder og referent

3. Fastsettelse av antall stemmeberettigede

4. Valg av tellekorps

5. Valg av personer til å underskrive protokoll

6. Årsberetning

7. Regnskap 2013 m/revisjonsberetning

8. Budsjett 2014

9. Innkomne forslag, og forslag fra Styret

10. Valg

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.
Det vil bli tilgang på litt å spise, kaffe og te.
Utdeling av årspriser etter Generalforsamlingen.

Vel møtt!

Veibeskrivelse:

Fra Nord: Kjør E6, ta av mot Norkisa rett før Gardermoen, kjør opp og over E6 og følg skilt mot  Nordkisa. Mot slutten av bebyggelsen i Nordkisa ligger det et grå/grønt hus på høyre hånd.

Fra Sør: Kjør E6 forbi avkjøringen til Gardermoen, andre avkjøring etter følg skilt mot Nordkisa. Mot slutten av bebyggelsen i Nordkisa ligger det et grå/grønt hus på høyre hånd.

 

Forhåndsstemmer

§ 3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år Generalforsamlingen avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Kun de oppgitte saker eller forslag behandles. Det kan kun stemmes på forslag ved personlig

Fremmøte (NPK-medlem), eller ved forhåndsstemmer når det gjelder personvalg.

Det kan kun benyttes 1.fullmakt pr hovedmedlem.

Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke (innen 20.04.2014) før Generalforsamlingen avholdes.

Forhåndsstemmer sendes sekretæren:

Norsk Pomeranian Klubb v/Unn Saxvik, Svanfossvegen 81, 2170 Fenstad

 

Hvordan forhåndsstemme?

Kopier stemmeseddelen i bladet eller skriv ned de kandidater du stemmer på, og til hvilke verv – på et ark – det skal ikke stå ditt navn på dette arket. Legg din stemmeseddel i en blank konvolutt som du limer igjen. Legg denne konvolutten i en NY konvolutt. Utenpå denne skriver du ditt navn, samt hovedmedlemmets medlemsnummer slik at vi kan krysse av mot medlemsregisteret at din kontingent er betalt. Legg så denne konvolutten inn i en ny konvolutt adressert til NPK’s adresse, se adresse over.

Merk konvolutten ”Valg”.

Årsberetning

Styret har bestått av følgende personer: 

Leder: Lauritzen, Laila

Nestleder: Røstberg, Kjell Rune

Kasserer: Karisari, Stine

Sekretær: Saxvik, Unn

St.Medlem: Gunnes, Liv Unni

St.Medlem: Kristoffersen, Camilla

Vara: Dalen, Marthe

Vara: Saxvik, Eva Salamonsen

Revisor: Møystad, Ellen Kristine

Revisor Vara: Lauritzen, Bjørn

Valgkomite:

Iversen, Kai Atle

Roligheten, Jane

Sumstad, Tormod

Redaktør av bladet:

Saxvik, Unn

Webansvarlig:

Almeland, Morten

Materialforvalter:

Saxvik, Unn

Utstillingskomite:

Rølvåg, Sandra

Saltnes, Trine

Lauritzen, Laila

Saxvik, Unn

RAS komiteen:

Leder:    Skoli, Roar

Kristoffersen, Camilla

Klein, Belinda Isabella

Saxvik, Unn

Distriktskontakter:

Finmark:            Stine Karisari- skarisari@gmail.com                          932 66 632

Hedmark:           Liz L. Skårn -l.skaarn@hotmail.com                          900 15 492

Hordaland:         Karen Vetaas- karen@vestvarden.com                    950 20 989

Nordland:           Sandra Rølvåg – sandra.rolvag@gmail.com              478 51 320

Oppland:            Siv Monica Andersen – moniq-en@hotmail.com        948 28 400

Rogaland:          Laila Høgemark – lailafreddygarden@lyse.net           995 70 579

Telemark:         Jane Roligheten – jane.roligheten@nenett.no             984 92 707

Aud-Chrstin Lindgren – aud-chri@online.no               971 64 541

Troms:              Trine Saltnes- t.rytterager@hotmail.com                    906 33 851

 

Styret har hatt jevnlige kontakt og møter pr tlf og nett, samt ett møte  på Dogs4All i Lillestrøm.

Styret har  hatt 68 saker under arbeid og behandling i 2013.

 

Medlemmer

Klubben hadde 214 medlemmer pr 31.12.2013

Pom Nytt

Bladet utgis 3 ganger i året.
Det første bladet ble ferdig i 2013 og kom til medlemmene i desember.

Aktiviteter

-Det ble i månedsskifte august/september 2013 arrangert oppdretterseminar med klippekurs samt uof. utstilling med valpeshow og matchshow på Fenstad. Elisabeth Spillman stilte som foredragsholder og dommer. Roar Skoli hold klippekurs og var ringsekretær. Det var ca. 50 fremmøtte.

-NPK hadde sin første stand på Dogs4 All på Lillestrøm i november.

Årets hund i Norsk Pomeranian Klubb

Norsk Pomeranian klubb har i år kåre årets tispe/hanhund – Årets veteran, Årets oppdrett og Årets Avl- tispe/hanhund og Årets valp.

Dette vil bli utdelt priser til medlemmer av NPK på Generalforsamlingen.

Saker under arbeid

-Det jobbes for øyeblikket med flere innkommende saker og tvister mellom selger og kjøper samt  fôrverter.

-Det jobbes med FCI og Nkk ang rasestandarden , der tillatte og ikke tillatte farger er veldig aktuelt.

-RAS har vært under arbeid gjennom året, og er i skrevende stund straks klart.

-Rasekompendiet er under arbeid

-Avlsråd er diskutert og er forventet å komme på banene i 2014.

Innkommende saker:

Ingen innkommende saker.

Saker fra styret:

1.     Avlssperre på fargen blå og merle.

Styret har et enstemmig ønske om å få avlssperre på fargene blå og merle. Fargene er ikke er godkjente av FCI og Tysk Spitz Klubb. Den Tysk Spitz Klubben har i tillegg gitt beskjed om at disse ikke skal avles på. Det hefter også en del sykdommer på disse fargene, det er ikke ønskelig å spre dette videre inn i  populasjonen. Nkk krever et GF vedtak for å innsette avlssperre. Styret ønsker en avstemning om avlssperre.

2.    Styret ønsker å beholde dagens Cert/Championat system  inntil Nkk kommer med nye regler.

Nkk avslutter kravet om «stor cert» for Championat fra 2015. Det har i den anledning ikke  kommet nye utstillingsregler, ennå. NPK har takket ja til å delta på alle utstillinger for 2015. Dette er allerede gjort da det må svares innen utgangen av februar året i forveien.Det er opp til den enkelte raseklubb å bestemme hvordan Championatet skal utdeles. Styre ønsker å  beholde den nåværende ordning  «to små cert og et stor cert» Vi ber GF om å stemme på dette.

3.     Kontingent

Styret ønsker at kontingenten økes til kr. 250,- fra 2015. Familiemedlemskap ligger på kr 50,- Familiemedlemmer har samme rettigheter som hovedmedlem ( må ha samme adresse) men får ikke blad etc.

Regnskap:

NPK Resultatrapport 2013

NPK Balanserapport 2013

 

Valgkomiteens innstilling:

1. Nestleder: Skoli, Roar

2. Kasserer: Karisari, Stine

3. Et Styre medlem: Klein, Belinda Isabella

4. Vara: Dalen, Marthe

5. Revisor: Møystad, Ellen Kristine

6. Vara revisor: Lauritzen, Bjørn

 

Valgkomiteens innstilling til valgkomité: 

1. Jane Roligheten

2. Tormod Sumstad

3. Kai Atle Iversen

Vara: Sandra Rølvåg

 

Forslag til medlem i styret og valgkomiteen:

1. Valgkomité:  Skårn , Liz L. Innstilt av Toril Hasselgren

De foreslåtte er forespurt, og har sagt seg villig til å stille på valg.