Litt informasjon fra Sunnhetsutvalget 2016-2017


Sunnhetsutvalget har i denne perioden bestått av:

 • Roar Skoli
 • Bjørn-Tore Løvtangen 
 • Liz Skårn
 • Belinda Isabell Klein

Det er avholdt 7 telefonmøter hvorav 2 av disse var telefonmøte med styret. Ut over dette foregår saksbehandlingen i sunnhetsutvalget gjennom e-postkommunikasjon, på egen ”chattegruppe” og på telefon. Vi har fått flere medlemshenvendelser både på epost og per telefon som har blitt besvart forløpende. 

Foto: Synøve Røsand

Saker som avlsrådet har jobbet med i 2016

 • Ekstern seminardeltakelse
 • Eksternt samarbeid med Svenske Pomeranianklubben. 
 • Dialog og samarbeid med NKK
 • Avklaring og iverksettelse av DNA/Avstamningskontroll.
 • Forberedelser og arrangering av Pomeranianseminar oktober-16
 • Forberedelser og arrangering av Pomeranianseminar april-17 
 • Websiden. 
 • Valpeformidling
 • Utstilling
 • Fortsatt arbeidet med rasespesifikke avlsstrategier (RAS) 
 • Kryssavl mellom størrelses varianter innen Tysk Spisshund.

Avklaring og iverksettelse av DNA/Avstamningskontroll

Etter flere møter og epostkommunikasjon ble vår søknad om at det skal være kjent DNA profil på mor og far i et kull behandlet av NKKs sunnhetsutvalg 6 april 2016. DNA kravet ble godkjent av NKK på HS møtet 25.05.2016. Kravet ble innført til å gjelde f.o.m. 01.01.17.

Etter at vi hadde purret NKK flere ganger om å få på plass prosedyre rundt DNA testingen, fikk vi lagt ut informasjon:  

Krav om kjent DNA-profil for foreldredyr av rasen pomeranian, for registrering av valper i NKK, trer i kraft 1.1.2017

NKK arbeider med rutiner DNA-profiler hos flere raser. Dette innebærer at det er sannsynlig at rutinene endres i framtida. Sjekk alltid oppdatert info på www.nkk.no

Rutiner for DNA-profil hos pomeranian

Sjekk alltid oppdatert info på www.nkk.no før prøvetaking av din hund!

 

Krav om kjent DNA-profil for foreldredyr av rasen pomeranian, for registrering av valper i NKK, trer i kraft 1.1.2017. Det er altså KUN krav om DNA-profil på foreldredyra (se for øvrig punkt 12). Rutiner pr 1. januar 2017


NKK arbeider med rutiner for DNA-profiler hos flere raser. Dette innebærer at det er sannsynlig at rutinene endres i framtida. Sjekk alltid oppdatert info på www.nkk.no før prøvetaking av din hund!


1. Hunden må være registrert i NKK og ID-merket. Dersom hunden ikke er ID-merket må dette gjøres før prøvetakingen foretas (valpekull – se punkt 3). ID-nummer skal alltid sjekkes av veterinæren og dette skal attesteres på rekvisisjonsskjemaet. Prosessen kan ta opptil 4 uker fra prøvene sendes til prøvesvar er klart. Vær ute i god tid!


2. Bestilling av test for en enkelt hund (ikke helt valpekull): Gå inn på www.nkk.no > Nettbutikk > Til firbente > Helse. Klikk på ikonet «Pomeranian DNA-profil» og følg anvisningene. Her bestilles en prøvepakke, der prisen betales med kort og inkluderer svaberpakke, skjema, analyse ved laboratoriet, utsending av sertifikat og innleggelse av resultat i DogWeb. Pakke med svaber og skjema sendes eier fra NKK pr post.


3. Bestilling av test for valper under leveringsalder (testing av helt valpekull): Valper må være forhåndsregistrert, og må id-merkes seinest samtidig med prøvetaking. Gå inn på www.nkk.no > Nettbutikk > Til firbente > Helse. Klikk på ikonet «Pomeranian DNA-profil valpekull» og følg anvisningene. Antall valper fylles inn som ved kjøp av andre typer varer. Du får tilsendt en pakke med svabere til riktig antall valper, der prisen betales med kort og inkluderer svaberpakke, skjema, analyse ved laboratoriet, utsending av sertifikat og innleggelse av resultat i DogWeb. Pakke med svaber og skjema sendes eier fra NKK pr post.


4. Svaberpakke og skjema tas med til dyrlegen når prøven skal tas. Skjemaet må fylles fullstendig ut og signeres av veterinær og eier. Selv om celleuttak (svaber) teknisk sett er enkelt å utføre, SKAL prøven tas hos veterinær og alle regler i dette dokumentet følges. NKK godtar ikke at svaber tas av eier. Prøven må merkes grundig; minimum med hundens registreringsnummer og ID-nummer (chip).


5. Prøve med skjema/rekvisisjon pakkes og merkes forsvarlig, og sendes til analyse av veterinæren/klinikken (ikke av eier!) snarest mulig. Send prøven til Veterinærhøgskolen-NMBU, Blodtypelaboratoriet hund, Pb 8146 Dep, 0033 Oslo. Se eventuelt www.nmbu.no.


6. Kostnader til dyrlegen i forbindelse med prøvetaking og forsendelse av prøven betales direkte til dyrlegen/klinikken og inngår ikke i prisen på NKK-pakka i Nettbutikken.

7. Svar på analysen sendes NKK direkte fra laboratoriet. Eier vil i tillegg få et sertifikat for kjent DNA-profil pr e-post. Dette trenger ikke å sendes NKK. Hunden får status «DNA-profil kjent». Dette blir synlig i DogWeb. Selve DNA-profilen lagres i NKK og kan pr i dag ikke sees i DogWeb.


8. Dersom du tester valpekull og i tillegg ønsker utført avstamningskontroll, altså kontroll av at valpen(e) er avkom av de oppgitte foreldrene, må dette bestilles separat i nettbutikken. Gå inn på www.nkk.no > Nettbutikk > Til firbente > Helse. Klikk på ikonet «Pomeranian tilleggstjeneste: avstamingskontroll» og følg anvisningene. Avstamningskontroll kan kun utføres når foreldre og valper enten har DNA-profil i NKKs system fra tidligere, eller dette bestilles samtidig (se punkt 2 og 3). Prisen for avstamningskontroll betales med kort og inkluderer skjema, vurdering av foreldreskap og utsending av sertifikat. Skjema sendes eier fra NKK, dette sendes med prøven til laboratoriet.

Sertifikat på avstamningskontroll sendes eier fra NKK.


9. Det er generell dispensasjon fra kravet for utenlandsk eide hunder. I de tilfellene en forelder (eller begge foreldre) ikke har kjent DNA-profil, anbefales det spesielt å ta DNA-profil på valpene (se for øvrig pkt 11). Dispensasjon fra kravet om DNA-profil kan gis av NKK i spesielle tilfeller.


10. Kravet til kjent DNA-profil for foreldredyr gjelder for paringer foretatt etter 1.1.2017.


11. Det presiseres at kravet ikke har tilbakevirkende kraft og følgelig ikke omfatter frossen sæd som er frosset før restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.


12. NKK anbefaler at DNA-profil analyseres også for valpene i hvert kull, ikke bare for foreldredyra.

Ekstern seminardeltakelse

April 2016 deltok flere av sunnhetsutvalgets representanter på et 2 dager seminar med Den Svenske Pomeranianklubben. Dette var et lærerikt seminar som har gitt inspirasjon til planlegging av flere og bedre seminar i Norsk Pomeranian Klubb. I tillegg til 2 dagers faglig påfyll, var det sosialt og hyggelig, som underbygger det gode samarbeid med naboklubben vår, 

I tillegg deltok flere representanter fra Sunnhetsutvalget på NKK sitt Avlsrådseminar.


Eskternt samarbeid med Svensk Pomeranianklubb

Vi har hatt tett og god dialog med styret i Den Svenske Pomeranianklubb. De har god erfaring i avlsrådsarbeid noe som kommer til nytte i vårt viktige arbeid

Dialog og samarbeid med NKK

Vi har hatt en godt samarbeid med NKK i løpet av året, spesielt med Kim Bellamy, Kristin Aukrust og (Registreringsavdelingen). Det har vært mye epostkommunikasjon, telefonsamtaler og fysiske møter. 

Forberedelse og arrangering av Pomeranianseminar oktober-16
I sunnhetsutvalget ble det planlagt et seminar på Jessheim med flere dyktige foredragsholdere.
Det var mye jobb i forkant i forhold til å få koordinert talerne, samt få til et godt innhold i seminaret. Dette var ikke lett å balansere i forhold til å tenke økonomi for klubben, beliggenhet, innhold med mer. I tillegg uteble noen av foredragsholderne i vårt program. Takket være Elisabeth Spillmann og Fredrik Nilsson i Den Svenske Pomeranianklubben, ble dette ikke merkbart da de steppet inn og holdt en stor del av seminaret. På dette seminaret fikk vi god hjelp av flere av styrets medlemmer hvor de hjalp til med både organisering i lokalet, innkjøp og lunsj samt mye vasking og rydding etter seminaret m.m. Sunnhetsutvalget har et ønske om at flere vil delta på slike seminarer samt å bidra i forhold til mye av det praktiske som må gjøres i forbindelse med det. 

Forberedelse og arrangering av Pomeranianseminar april-17
Vi har jobbet med å planlegge vårt kommende pomeranianseminar som skal avholdes i april 2017.

Hjemmesiden:
Vi har jobbet med å forbedre nettsiden og få den enklere i forhold til informasjon om avl og helse . Dette er en kontinuerlig jobb som vi må prioritere mer fremover. 

Valpeformidling:
Vi har jobbet med å få opp et skjema på nettsiden under siden “Valpeformidling”. Slik at de som ønsker å få valpene sine formidlet, enkelt kan sende inn den informasjonen det er krav om ift valpeformidling. 

Hannhundlisten

NPK hadde i 2016 ingen hannhundliste da vi ikke har hatt kapasitet til å ta tak i dette. Et mål i 2017 er å få på plass en god hannhundliste med skjema for innmelding av hannhunder, som skal ligge på vår hjemmeside. 

Utstilling:
Sunnhetsutvalget har bidratt der de kan ift utstillingsåret 2016. 

Kryssavl:
Pga mailer som ikke kom frem fra NKK fikk Styret og Sunnhetsutvalget sen beskjed ift prosessen om kryssavl mellom variantene innenfor Tysk Spitz. Vi har videreformidlet den informasjonen vi har fått, til medlemmene ved å legge ut informasjon på vår nettside. I januar stilte vi mannsterke på møte med Nkk. 2 av Sunnhetsutvalgets representanter sammen md 3 av styrets medlemmer var til stede. Fristen for svar fra klubben er utsatt så dette blir nå tatt opp som et tema på kommende GF, slik at medlemmene kan uttale seg.

Registreringer.

Gjort på grunnlag av oppdatering ift registreringer i Dogweb, valper født 01.01.2016 – 01.01.2016. 

 • Det er registrert 338 kull i 2016. Av disse kullene ble 220 kull født i 2016. (118 av de registrerte kullene i 2016, var født tidligere år eller var importer)
 • I kullene er det totalt 487 valper, fordelt på  251 tisper og 236 hannhunder. 
 • I tillegg kommer 21 importer.
 • Gjennomsnitt antall valper pr. kull blir 1,44.  
 • Gjennomstnitt.ig Innavlsgraden i populasjolnen er: 0,977%.

Innavlsgraden.

Høyeste var på 12,5% mens gjennomsnittet for alle kull var 0,977%%.

Sunnhetsutvalget følger situasjonen men mener samtidig at verken utvikling av gjennomsnittlig innavlsgrad, kullstørrelser eller andre helsemessig varselsignal om at rasen har et innavlsproblem er til stede. Dog gjentas det at det er viktig at vi får en større bredde av hannhunder som benyttes i avl. 

Effektiv populasjonsstørrelse er et mål på hvor mange ubeslektede hanndyr og hunndyr som bidrar med gener til neste generasjon. Fordi man som regel har en skjev kjønnsfordeling av avlsdyr (få hanndyr og mange hunndyr) er den effektive populasjonsstørrelse vesentlig lavere enn det faktiske antall dyr i rasen. 

NKK skriver i sine etiske grunnregler for avl og oppdrett at matadoravl og sterk innavl bør unngås. De samme grunnreglene slår fast at det ikke skal foretas parringer mellom far/datter, mor/sønn, søsken og tilsvarende tette parringer (innavlsgrad ≥ 25 %). En tommelfinger-regel når det gjelder avl er at en hannhund ikke bør være far til mer enn 5 % av sin generasjon, helst ned mot 3% i en stor rase. 

Det anbefales også at den gjennomsnittlige innavlsgraden for rasen over tid er under 2,5%.

Vår innavlsgrad viser at vi er godt innenfor denne grensen ettersom den gjennomsnittlige innavlsgraden er på 0,977%

Det er også svært gledelig å se at det ikke er stor innavlsgrad på de importerte hundene registrert i 2016. 

Helse 

Øyelysning: 

I 2016 har det blitt foretatt 55 øyelysninger, hvorav 48 uten anmerkning. De 7 anmerkningene var:

 • Distichiasis/Ektopiske Cillier; 5 tilfeller
 • Katarakt ; 1 tilfelle
 • PPM; 1 tilfelle

Vi oppfordrer til å følge med på Distichiasis/Ektopiske Cillier (feilstilling av øyehår). Affiserte hunder bør kun brukes i avl med fri partner, i henhold til veterinærenes anbefaling.

Vi ønsker å takke våre medlemmer for deres engasjement og innsats som resulterer i den gleden vi har av våre hunder og håper på enda større engasjement i 2017. 

Mvh Sunnhetsutvalget
2016-2017