Lover for NPK

Lover for
NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Link

Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012.

KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser § 1 -1 Organisasjon og virkeområde

 • ⁃  Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb, og forkortes til NPK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke handle motstridende mot disse.
 • ⁃  Klubben omfatter rasen Pomeranian.
 • ⁃  Klubben har verneting i Trondheim. § 1-2 Formål

  Norsk Pomeranian Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hun og utviklingen av Pomeranian.
  Norsk Pomeranian Klubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet.

  § 1-3 Definisjoner Klubbens organer:

 • Generalforsamlingen
 • Ekstraordinær Generalforsamling
 • Styret
 • Valgkomite

  KAP 2 – Medlemskap og krav til dette

  § 2-1 Medlemskap

  Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

  § 2-2 Medlemskontingent

  Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens generalforsamling.

  Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§ 2-2 Medlems plikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Pomeranian Klubb og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge Norsk Pomeranian Klubb og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§ 2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved;

 • a) Utmeldelse
 • b) Styrkning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller

  annen uregulert gjeld til klubben

 • c)Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
 • d)Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 i)

  § 2-5 Disiplinære reaksjoner

  Norsk Kennel Klubs lover Kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

  KAP 3 Organisasjon

  § 3-1 Høyeste myndighet

  Klubbens høyeste myndighet er Generalforsamlingen og avholdes hvert år innen 1 mai. Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak ( som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever 3/4 flertall)

  I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

  § 3-2 Møte og stemmerett

  Alle klubbens medlemmer som har betalt kontigenten for det år Generalforsamlingen avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

  Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

  Medlemmer kan la seg representere på Generalforsamlingen ved fullmakt. Det blir gitt rett til kun en (1) fullmakt pr gyldig medlemskap pr fremmøtt medlem.

  Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.

  Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet.

Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig.

På klubbens Generalforsamling kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§ 3-3 Innkalling

Generalforsamlingens dato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinær Generalforsamling med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:

 • Dagsorden •
 • Årsberetning •
 • Regnskap med revisors beretning •
 • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest

  1.1. året Generalforsamlingen skal være.

 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 01.01.

  § 3-4 Generalforsamlingens oppgaver.

  Generalforsamlingens oppgaver er å:

 • a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer/fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

 • b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 • , c) Behandle Årsberetning
 • d) Godkjenne regnskap med revisors beretning •
 • e) Godkjenne budsjett for neste år. •
 • f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmed forslag alltid stå behandling av kontigent. Benkforslag er ikke tillatt.

 • g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av Generalforsamlingen. •
 • h) V elge:
 1. Leder for 2 år.
 2. Nestleder for 2 år.
 3. Sekretær for 2 år.
 4. Kasserer for 2 år.
 5. 2 Styremedlemmene for 2 år.
 6. 1 Varamedlemmer for 1 år.
 7. Revisor med vararevisor for 2 år.
 8. Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år

Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen og vararepresentanter for 1 år ad gangen. 2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning.
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt for dyremishandling etter «Lov om dyrevelferd» kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under generalforsamlingen, dog ikke ved valg.

§ 3-5 Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, styret eller minst 10 % av medlemmene for-langer det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under generalforsamlingen, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinær generalforsamling gjelder for øvrig så lang de passer.

Kap 4 Styret m.v.
§ 4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.

§ 4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK

§ 4-3 Styrets oppgaver er å

a) Lede klubben mellom generalforsamlingene.
b) Avholde generalforsamling.
c) Drive klubben i samsvar med klubbens formål
d) Gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamling.
e) Oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd,

eventuelt redaktør.
f) søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen g) velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
h) oppnevne representant til NKK-regionen

Kap. 5 Generalforsamlingens valgte verv/komiteer § 5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid.

Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

⁃ § 5-2 Revisor ⁃

Generalforsamlingen velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til generalforsamlingen.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§ 6-1 Lovendring

Lovendringer kan kun skje på ordinær generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§ 6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

§ 6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært generalforsamling. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av generalforsamlingens bestemt formål. Bestemmer ikke generalforsamlingen noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Definisjoner

Absolutt flertall

Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.

Kvalifisert flertall

Mer enn en spesifisert størrelse (f. eks 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.

Det kreves kvalifisert flertall for valg av Æresmedlem. Der intet er annet er nevnt kreves det absolutt flertall.