REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORSK POMERANIAN KLUBB 16.08.2014

PDF

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Antall stemmeberettigede var 50 hvorav 20 var fullmakter.

Anne Laura Rasch Haugen ble valgt til referent.

Laila Lauritzen ble valgt til møteleder.

Maria Holth og Hans Kaald ble valgt til å underskrive referat.

 

Laila Lauritzen informerte om saken. NKK har tidligere gitt signal om mistanke om uregelmessigheter i forhold til registreringer uten at det foreligger konkrete bevis. Det har vært snakk om flere oppdrettere. Når den nå aktuelle saken kom opp, fant styret at de hadde plikt til å ta tak i problemet. Det er svært uheldig for rasen når det ryktes om slike uregelmessigheter. Det styret ønsker i denne omgang er å få medlemmenes tilslutning til at klubben skal jobbe videre med undersøkelser om hvordan en kan få på plass et system med DNA-testing av avlsdyr. Det vil da bli arbeidet fram til neste generalforsamling med å få detaljer på plass før en da tar stilling til om klubben skal innføre et slikt krav og fra hvilket tidspunkt. Det styret pr. i dag tenker seg er at klubben selv skal sitte med dette registeret og at det skal basere seg på svabertester. Veterinærhøyskolen har uttalt at dette er tilstrekkelig, selv om de selv anbefaler blodprøver da disse også kan benyttes til annen forskning. For å få registrere valper i NKK, må det da foreligge en bekreftelse på at det foreligger DNA-test på begge foreldredyr.

Ordet ble deretter gitt til medlemmer som hadde spørsmål eller synspunkt i saken.

Det var en diskusjon om hvem som skulle ta testene og sende dem til laboratoriet. Det ble fra flere argumentert med at de bør tas hos veterinær som også sjekker chip. Det ble vist til at i USA kunne man ta testene selv, men mange mente at dette ville kunne føre til juks og at det var viktig at systemet var sikkert slik at mistenkeliggjøring ikke skulle være mulig.

Det ble presisert at medlemmene måtte få omfattende informasjon om alle sider av saken – tester, register, priser etc. – i god tid før neste generalforsamling for å unngå spekulasjoner og diskusjoner på sosiale medier slik som i forkant av dette møtet. Generalforsamlingen skal iht. lovverket være avholdt innen utgangen av april.

Det ble stilt spørsmål ved importerte valper og om disse måtte testes før registrering. Disse er registrert i annet lands register godkjent av NKK, og vil bli omregistrert til NKK uten krav om testing av foreldredyr. Det vil først være krav om testing når hunden skal brukes i avl.

Det ble også ytret ønske om at DNA-registeret kunne brukes for å lese annen informasjon enn hvem som er foreldredyr, f.eks. bærere av farge etc.

 

Avstemming:
Det ble med 45 mot 5 stemmer vedtatt at styret skal jobbe videre med å tilrettelegge for DNA-testing av avlsdyr. Det tas sikte på at vedtak vedr. krav om testing skal tas opp på neste generalforsamling.

 

Anne Laura Rasch Haugen
referent