Retningslinjer for tillitsvalgte i Norsk Pomeranian Klubb

Retningslinjer for tillitsvalgte i Norsk Pomeranian Klubb.

PDF

Med tillitsvalgte menes Styrets medlemmer og personer som er valgt eller oppnevnt til verv i klubben.

Klubbarbeid og administrasjon i en hundeklubb er en hobby for de tillitsvalgte. Men forholdet mellom mennesker og hund blir mer enn en hobby fordi hunden er knyttet til menneske med både psykiske, sosiale og historiske bånd. Disse momentene sammen med den kynologiske (læren om hund) tradisjonen gir tillitsverv preg og karakter.

 1. Alle tillitsvalgte er medansvarlig for å ivareta klubbens formål, holdninger og virksomhet, dette krever aktivitet fra alle.
 2. Medansvaret omfatter lojalitet ovenfor og solidaritet med Styret og Klubben.
 3. De tillitsvalgte skal medvirke til at Klubbens lover og bestemmelser blir opprettholdt og fulgt. Det er derfor

  en selvfølge at tillitsvalgte/medlemmer følger disse.

 4. Tillitsvalgte skal unngå alle tilfeller som kan gi grunn til mistanke om at de utnytter sine verv til egen fordel.

  Spesiell forsiktighet må vises ved parring, avl og valpe salg.

 5. Tillitsvalgte er ikke kynologiske autoriteter i kraft av sine verv og skal derfor være forsiktige med sine

  uttalelser om hundens eksteriør. Uttalelser om hundestell og arveegenskaper må være grundig

  gjennomtenkte og i tråd med det Klubben står for.

 6. Tillitsvalgte skal være særlig forsiktige med å uttale seg om andres hunder eller opptreden på utstillinger og

  konkurranser. Åpen kritikk av dommere skal ikke forekomme. Berettiget kritikk eller klage tas opp formell vei

  på utstillingen eller diskuteres i Styret og/eller Avls rådet.

 7. Tillitsvalgte skal ikke uttale seg i offentlige eller sosiale medier som for eksempel FB og Twitter om klubbens

  anliggende eller saker som berører klubben og dens arbeide. All informasjon skal godkjennes av det styret og

  skal gå gjennom styrets godkjente kanaler.

 8. De tillitsvalgte bør være tilstede ved lokale arrangementer som de sogner til. Styremedlemmer bør være

  tilstede ved arrangementer som styret fastsetter. De skal være NPK`s representanter og vertskap og skal

  hjelpe nye og gamle medlemmer til å føle seg hjemme i Klubben.

 9. De tillitsvalgte skal gå inn for et positivt og fortrolig forhold til Norsk Kennel Klubb og andre samarbeidende

  klubber.

 10. Referater fra styrets møter legges ut på web siden etter hvert som de er godkjente av styret. Styret må

  godkjenne møtereferatet før det legges ut.