STIFTET 2012 Retningslinjer for distriktskontakter i NPK

STIFTET 2012 Retningslinjer for distriktskontakter i NPK
PDF

NPK er organisert som en landsomfattende hundeklubb med et sentralt Styre. Distriktskontakter kan opprettes i distrikter hvor medlemmene og Styret i fellesskap kommer frem til at det er ønskelig ut fra aktiviteten i distriktet. Distriktskontakten skal fungere som Styrets forlengede arm overfor medlemmene.

Oppnevning av distriktskontakt

Distriktskontakten skal godkjennes av Styret og være en bestemt person. Det kreves minst ett års medlemskap i klubben for å kunne bli oppnevnt, eller at vedkommende er en person som blir vurdert av Styret som en kompetent distriktskontakt. Navnet på Distriktskontakten skal stå oppført i medlemsbladets oversikt over tillitsvalgte. Valg/gjenvalg av distriktskontakt bør gjøres årlig. For Distriktskontakten gjelder «Retningslinjer for tillitsvalgte i NPK».

Arbeidsoppgaver

Distriktskontakten skal i samarbeid med Styret sette opp forslag til program, pommetreff, møter, dilter, dressurkurs, konkurranser, fellesturer, samarbeid med andre lokalklubber og lignende, for minimum et halvt år fremover. Styret bekjentgjør dette i medlemsbladet. Distriktskontakten skal sørge for gjennomføring av programmet og referat sendes Styret for innrykk i medlemsbladet.

Det skal til enhver tid være et nært samarbeid med NKP’s Styre og ved større arrangementer er det ønskelig at Styret er representert. Premier ved arrangementer avtales med Styret og Premiekomiteen leverer avtalte premier.

Det skal ikke være andre arrangementer i distriktene i regi av NPK’s distriktskontakter eller medlemmer på de dager NPK arrangerer klubbens hovedutstilling eller valpe-/veteranshow.

Økonomi

Distriktskontaktens økonomiske midler kan komme fra arrangementer i distriktet, eller fra NPK sentralt. Distriktets midler skal brukes til nødvendige driftsutgifter samt arrangementer og tilstelninger til beste for rasen Pomeranian og i forståelse med klubbens Styre.

Midlene må ikke under noen omstendighet benyttes til fordel for enkeltpersoner eller tiltak utover det NPK’s/NKK’s lover gir rom for.

Distriktskontaktene skal føre regnskapsoversikt som sendes NPK’s Styre halvårs vis. Årsoversikten skal følge kalenderåret og saldoer tas inn i NPK’s drifts- og balanseregnskap.

Det skal ikke gjøres avsetninger for fremtidige/potensielle arrangementer eller bygges opp fonds for fremtidig bruk hos Distriktskontaktene. Det er Styrets oppgave å bestemme en praktisk størrelse på Distriktskontaktene kontantbeholdninger for å kunne ha tilstrekkelige midler til en fornuftig drift i distriktet. Dette kan også medføre at Styret ved behov kan finne det nødvendig å tilføre distriktet en kontantbeholdning i driftsåret eller ved årsavslutning.

Dersom Distriktskontaktens virke opphører i distriktet, skal distriktets kontantbeholdning overføres til NPK’s bankkonto uten opphold. Øvrige midler av verdi sendes NPK’s Styre.

Distriktskontaktene kan bruke sosiale medier til å informere om div. tilstelninger etc. Distriktskontakter skal IKKE lage diskusjoner eller unødig skape usikkerhet blant medlemmene eller styret.

Distriktskontaktene har taushetsplikt og skal være lojal mot klubben.
Styret kan avsette en Distriktskontakt. Distriktskontakten har anledning til å forklare seg.

Retningslinjer for tillitsvalgte i Norsk Pomeranian Klubb

Med tillitsvalgte menes Styrets medlemmer og personer som er valgt eller oppnevnt til verv i klubben.

Klubbarbeid og administrasjon i en hundeklubb er en hobby for de tillitsvalgte. Men forholdet mellom mennesker og hund blir mer enn en hobby fordi hunden er knyttet til menneske med både psykiske, sosiale og historiske bånd. Disse momentene sammen med den kynologiske (læren om hund) tradisjonen gir tillitsverv preg og karakter.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

9. 10.

Alle tillitsvalgte er medansvarlig for å ivareta klubbens formål, holdninger og virksomhet, dette krever aktivitet fra alle. Medansvaret omfatter lojalitet ovenfor og solidaritet med Styret og Klubben.

De tillitsvalgte skal medvirke til at Klubbens lover og bestemmelser blir opprettholdt og fulgt. Det er derfor en selvfølge at tillitsvalgte/medlemmer følger disse.

Tillitsvalgte skal unngå alle tilfeller som kan gi grunn til mistanke om at de utnytter sine verv til egen fordel. Spesiell forsiktighet må vises ved parring, avl og valpe salg.

Tillitsvalgte er ikke kynologiske autoriteter i kraft av sine verv og skal derfor være forsiktige med sine uttalelser om hundens eksteriør. Uttalelser om hundestell og arveegenskaper må være grundig gjennomtenkte og i tråd med det Klubben står for.

Tillitsvalgte skal være særlig forsiktige med å uttale seg om andres hunder eller opptreden på utstillinger og konkurranser. Åpen kritikk av dommere skal ikke forekomme. Berettiget kritikk eller klage tas opp formell vei på utstillingen eller diskuteres i Styret og/eller Avls rådet.

Tillitsvalgte skal ikke uttale seg i offentlige eller sosiale medier som for eksempel FB og Twitter om klubbens anliggende eller saker som berører klubben og dens arbeide. All informasjon skal godkjennes av det styret og skal gå gjennom styrets godkjente kanaler.

De tillitsvalgte bør være tilstede ved lokale arrangementer som de sogner til. Styremedlemmer bør være tilstede ved arrangementer som styret fastsetter. De skal være NPK`s representanter og vertskap og skal hjelpe nye og gamle medlemmer til å føle seg hjemme i Klubben.

De tillitsvalgte skal gå inn for et positivt og fortrolig forhold til Norsk Kennel Klubb og andre samarbeidende klubber.

Referater fra styrets møter legges ut på web siden etter hvert som de er godkjente av styret. Styret må godkjenne møtereferatet før det legges ut.